Vissza

MAGATARTÁSI KÓDEX

A Kódex személyi és tárgyi hatálya

A Kódex hatálya a Beauty World Net Kft. tagjaira, előfizető ügyfelire és a tagok, ügyfelek által végzett minden tevékenységre kiterjed.

1. A jogszabályok és a szabályzatok betartása

Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat, valamint a társaság belső utasításait és szabályzatait, a Magatartási Kódexet is beleértve. A Beauty World Net Kft. minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy munkatársaik is megismerjék a rájuk vonatkozó szabályokat, és azoknak megfelelően járjanak el.

Mit jelent ez?

Valamennyi vonatkozó jogszabály és szabályzat betartása nem pusztán törvényi kötelezettségünk, hanem létfontosságú érdekünk, ha teljesíteni akarjuk a célunkat és továbbra is hosszú távon megbízható partnerei akarunk maradni ügyfeleinknek.

Amennyiben bizonyos nemzetközi ügyletekre a magyar jogszabályoknál, vagy az adott szabályoknál szigorúbb előírások vonatkoznak, főszabály szerint –  ha az nem ellentétes a magyar jogi szabályozással –  a szigorúbb előírásoknak kell megfelelni.

2. Adat- és titkosítás

Az üzleti titkok, személyes adatok, valamint a jogszabályi védelmet élvező belső információk megfelelő kezelése kiemelt kötelezettség. A Beauty World Net Kft. a vele kapcsolatba kerülő ügyfelek, partnerek adatait bizalmasan, a személyes vagy üzleti adatokra vonatkozó rendelkezések megtartásával kezeli.

3. Az adatkezelők jogos érdekei meghatározott körülmények között

Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásait.

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az adatkezelő és az érintett között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

4. Az adatgyűjtés

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával. Annak megállapításához, hogy a további adatkezelés célja összeegyeztethető-e a személyes adatok gyűjtésének eredeti céljával, az adatkezelő figyelembe veszi többek között minden, az említett eredeti célok és a tervezett további adatkezelési célok között fennálló összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit, ideértve az érintetteknek a további adatfelhasználásra vonatkozó, az adatkezelővel fennálló kapcsolatán alapuló ésszerű elvárásait is.

5. Az érintettek jogainak gyakorlása

Garanciáknak kell biztosítania az adatvédelmi követelményeknek való megfelelést, és az Unión belüli adatkezelés esetén biztosított jogokkal azonos szintű jogok biztosítását az érintettek számára, beleértve az érintettek jogainak érvényesíthetőségét és a hatékony jogorvoslat lehetőségét, ezen belül ideértve azt, hogy az érintett hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot vehessenek igénybe és kártérítést igényelhessenek az Unióban vagy egy harmadik országban.

6. A felügyeleti hatóságok értesítése, valamint az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensekről

A felügyeleti hatóság korrekciós hatáskörében eljárva utasítja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről.

7. A személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

A személyes adatokat csak olyan mértékben kérjük és annyi ideig őrizzük meg, amilyen mértékben és ideig a Beauty World Net Kft. működése, illetve az alkalmazandó jog érdekében szükség van.

A Beauty World Net Kft. működésével összefüggő információk, így különösen a pénzügyi adatok, üzleti tervek, műszaki információk, a munkavállalókra és az ügyfelekre és a tulajdonosokra vonatkozó adatok védelmét oly módon biztosítjuk, hogy az ilyen adatok ne vesszenek el és ne jussanak illetéktelen személyek tudomására.

8. Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma

a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás.  A Beauty World Net Kft. megfelelő kontroll-mechanizmusokat működtetve   minden   lehetséges   intézkedést   megtesz   annak   érdekében, hogy   a    tudomására   jutott bennfentes információt – annak nyilvánosságra kerüléséig – senki ne használhassa fel arra, hogy saját ügyleteivel kapcsolatban   előnyhöz   jusson, legyen   az   közvetlen   módon, vagy   harmadik   személy   bevonásával   történő ügyletkötés. A bennfentes információ nem továbbítható harmadik fél felé.

A Beauty World Net Kft. nem köt olyan ügyletet vagy nem tesz közzé tudatosan olyan információt, amely a pénzügyi eszközök piacáról vagy árfolyamáról félrevezető jelzéseket ad, vagy más módon megtévesztő.

9. Pénzmosás elleni küzdelem és szankciók

A Beauty World Net Kft. megbizonyosodik ügyfeleik és üzletfeleik személyazonosságáról, megismeri az ügyfeleik tevékenységét és az általuk kötni kívánt ügyletek jellemzőit, rendszeresen ellenőrzi a banki folyamatokat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat illegális üzleti tevékenységhez, mint például a terrorizmus finanszírozása, a pénzmosás vagy egyéb büntetendő cselekmény ne használhassák fel, gyanú esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Beauty World Net Kft. figyelembe veszi a nemzetközi és nemzeti hatóságok és szervezetek kereskedelmi korlátozásokkal kapcsolatos előírásait és szankcióit.

10. Átláthatóság

A Beauty World Net Kft.  a   releváns   információk   korrekt   és   átlátható   módon   történő   átadását   szem   előtt   tartva, tisztességes és egyértelmű tájékoztatást nyújt szolgáltatásaikról és termékeikről.

 1. Beauty World Net Kft.  a beszámolók és nyilvántartások teljességét, pontosságát és érthetőségét, valamint a határidőre történő elkészítésüket a hatályos szabályozási környezet alapján biztosítja

11. A nyilvánosság és az érintettek tájékoztatása

Minden releváns médián keresztül rendszeres, teljes, átfogó és megbízható információkat teszünk közzé tevékenységeinkről és törekvéseinkről. A felelős kommunikáció része az etikus hirdetési gyakorlat. A társaság nyílt, átlátható és kiegyensúlyozott kétirányú kommunikációt folytatnak az érintettekkel.

A nyilvánosság félrevezetését nem tűrjük, és ez mind a Beauty World Net Kft.-re, mind az érintett személyre nézve súlyos következménnyel járó jogsértésnek minősülhet.

12. Ügyfélközpontúság

 • Beauty World Net Kft. törekszik arra, hogy szolgáltatásaival az ügyfelek igényeit magas szinten legyen képes kiszolgálni. Ezen alapvető törekvésük mellett a Beauty World Net Kft. az ügyfelei elvárásainak való megfelelésen túl is folyamatosan fejleszteni kívánja a termékeik és szolgáltatásaik minőségét.
 • Annak érdekében, hogy az ügyfelek tudatos és megalapozott döntését támogassák, a Beauty World Net Kft. törekszik az egyedi igényeknek  megfelelő   tájékoztatásra, közérthető   termékek   és   szolgáltatások   kialakítására, és   a vonatkozó termékkockázatokról szóló kiegyensúlyozott felvilágosítás biztosítására.

13. Szakértelem

 1.     feladatait    a Beauty World Net Kft.  a lehető    legmagasabb    színvonalon, szakszerűen, a    vonatkozó szabályoknak és üzleti etikai elvárásoknak megfelelően végzi. Ez alatt valamennyi szükséges engedély meglétét, a megfelelő szaktudást és a kellő infrastruktúrát is érteni kell.
 2.    ügyfelek   elvárásainak   tisztességes   kiszolgálása   érdekében   kizárólag   olyan   termékek   és   szolgáltatások kínálhatóak, amelyeket professzionális módon tud az intézmény nyújtani.  A kínált termékek és szolgáltatások köréről és jellemzőiről az ügyfélkapcsolati munkatársaikat megfelelően felkészítik.

14. Tisztelet, a diszkrimináció tilalma

 1. Beauty World Net Kft. tevékenysége során támogatja, segíti olyan légkör kialakítását és fenntartását, amelyet a tisztelet és a tolerancia jellemez. Ügyfeleivel, partnereivel, valamint bármely más entitással való kapcsolatában érvényesíti a tiszteleten és megbecsülésen alapuló, méltányos bánásmódot.

A Beauty World Net Kft. elutasít bárminemű hátrányos megkülönböztetést, amely vallási, faji, etnikai, nemi, illetve, nemi irányultságon vagy bármilyen egyéb közvetlen vagy közvetett megkülönböztetésen alapuló magatartáson vagy mások kirekesztésén alapul.

15. Együttműködés

 1. Beauty World Net Kft. a szerződéses viszony egész időtartama alatt figyelembe veszi az ügyfelek méltányolható érdekeit.

A Beauty World Net Kft. arra   törekszik, hogy   együttműködő   és   átlátható   viszonyt   alakítson   ki   ügyfeleivel, beszállítóival, partnereivel, minden illetékes hatósággal és egyéb állami szervvel.

16. Korrupció elleni küzdelem; az érdek-összeütközések kezelése

 1. Beauty World Net Kft. elutasítja a korrupció és a megvesztegetés minden megnyilvánulását, legyen szó jogtalan előny ígéretéről vagy annak elfogadásáról.
 • a követelménynek eleget téve a Beauty World Net Kft. megfelelő, megvesztegetés-  és korrupció-ellenes belső szabályokat és eljárásrendet alkalmaz, amelyek segítségével fellép a megvesztegetés és a korrupció minden formájával szemben.

A Beauty World Net Kft. vállalja, hogy a működése során esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségi helyzeteket megfelelően kezeli az ügyfeleik és partnereik érdekeinek a védelmében.

17. Társadalmi felelősségvállalás

A Beauty World Net Kft. döntéseivel befolyásolhatja a társadalmi és környezeti fejlődést, ezért tevékenysége során igyekszik figyelemmel lenni döntései közvetlen és közvetett társadalmi és környezeti hatásaira is.  Ennek érdekében a társadalmi és környezeti felelősségvállalást üzletmenetük részévé tehetik, ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődés megvalósításához.  Gazdasági súlyuk és erkölcsi felelősségérzetük indokolja, hogy egyes társadalmilag hasznos értékek, tevékenységek mellett kiálljanak.

18. Fenntartható fejlődés

A Beauty World Net Kft. működése során figyelembe veszi a gazdasági és társadalmi környezetet.  Törekszik arra, hogy takarékosan és felelősen bánjon az erőforrásokkal.

19. Belső kontroll mechanizmusok

A Beauty World Net Kft. törekszik arra, hogy olyan belső védelmi vonalakat alakítson ki és működtessen, amelyek elősegítik:

 • a Beauty World Net Kft. megbízhatóan és hatékonyan, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak és jelen Kódexnek megfelelő működését,
 • eszközeinek, a   tulajdonosok   és   az   ügyfelek   intézménnyel   összefüggő   gazdasági érdekeinek, valamint társadalmi céljainak védelmét,
 • zavartalan és eredményes működését, az intézménnyel szembeni bizalom fenntartását.

A Beauty World Net Kft. belső védelmi vonalainak legfontosabb feladata, hogy preventív és proaktív módon járuljanak hozzá e célok teljesüléséhez és a jelen Kódexben foglalt elveknek való megfeleléshez azáltal, hogy a működés során esetlegesen keletkező problémákat, hiányosságokat a lehető legkorábbi fázisban, már a keletkezésükkor, de lehetőség szerint még azt megelőzően azonosítják és kezelik, biztosítva ez által a megoldás gyorsaságát és hatékonyságát.

A Kódex 2018.május 24-én lépett hatályba.