Vissza

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

(Hatályos: 2020. 04.02.-től)

Jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: FF) érvényesek a Beauty World Net Kft. (továbbiakban: Bwnet) által üzemeltetett www.bwnet.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználó mint „Vendég” általi látogatása, használata, szolgáltatások igénybevétele során. 

A Bwnet adatai:

név: Beauty World Net Kft.

székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. 1/110 C.

telefon: +36 70 325 7037

email: info@bwnet.hu

cégjegyzékszám/bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-982082

adószám: 23867352-2-42

tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, email címe: MVPS Ltd., Patron 6, Sunnywise court Flat 101, Larnaca 6051, Ciprus.

1.       Regisztráció – a szolgáltatás igénybevétele

A Weboldalon a Vendégnek lehetősége van regisztráció után a Bwnet azon szolgáltatását igénybe venni, mely szolgáltatás keretében a Vendég időpontot foglalhat az általa kiválasztott – a Bwnet rendszerét igénybe vevő –  szépségipari szakemberhez a Bwnet rendszerének használatával. A regisztráció célja, hogy a foglalás megtételéhez, a Vendég szolgáltató általi beazonosításához szükséges adatok rendelkezésére álljanak. A regisztrációhoz szükséges, hogy a Vendég a Bwnet által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztrációról a Vendég automatikus visszaigazolást kap. A regisztrációt és belépést követően a Vendég bejelentkezhet a kívánt szolgáltatásra az elektronikus űrlap kitöltésével és a foglalás véglegesítésével. Az időpontfoglalásról a Bwnet a Weboldal által generált automatikus visszaigazolást küld 48 órán belül.

A regisztráció során a Weboldal figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vendéget, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A Bwnet-et (és a választott szolgáltatót) a regisztráció során a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a Weboldal felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vendég a jelen Felhasználási Feltételekben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. A regisztrációval egyidejűleg a Vendég hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Bwnet email-ben ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.

A Bwnet Weboldalán kizárólag 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak/vehetnek igénybe szolgáltatást, a regisztrációval a Vendég akként nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltötte

A Weboldal használatával kapcsolatban a Vendégnek fizetési kötelezettsége a Bwnet felé nem keletkezik, az időpont foglalás szolgáltatás használata díjmentes.

Egyes szolgáltatókhoz az időpont foglalás előleg fizetéséhez kötött. Ha a választott szolgáltató a Vendégtől előleg fizetését kéri az időpont lefoglalásához, ezt a Rendszer jelzi a Vendég számára. Az időpont foglalás során a Vendég részére megjelenítésre kerül a fizetendő előleg pontos összege. A szolgáltató azt is a Vendég tudomására hozza, hogy a lefoglalt időpont meddig mondható le díjmentesen. Ha a Vendég a lefoglalt időpontot a szolgáltató által megjelölt határidőn belül lemondja, az előleg visszatérítésre kerül számára arra a bankszámlára, melyről az előleg megfizetésre került. Ha a Vendég a lefoglalt időpontot nem mondja le a határidőn belül, és a szolgáltatást nem veszi igénybe, az előleget elveszíti. Ha a vendég a szolgáltatást igénybe veszi, a kifizetett előleg és a szolgáltatás teljes díja közti különbözetet fizeti meg a szolgáltató részére a szolgáltatás igénybevétele során. A Vendég eldöntheti, hogy az időpontot az előlegfizetési kötelezettség ismeretében lefoglalja-e.

Az előleg megfizetése és esetleges visszatérítése az OTP Mobil Kft. által nyújtott SimplePay szolgáltatáson keresztül történik, a Vendég által választott szolgáltató részére közvetlenül. Az előleg fizetési tranzakcióban a Bwnet nem vesz részt.

Vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben a lefoglalt szolgáltatást igénybe veszi, úgy a választott szolgáltató felé, az általa megadott díjszabás alapján keletkezik fizetési kötelezettsége. Bwnet-nek a szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban kötelezettsége nincs. Bwnet Vendég irányába teljesített szolgáltatása kizárólag az időpontfoglalási rendszer használatára vonatkozik. Bwnet kizárja a felelősségét bármilyen, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy annak ellenértéke , és az OTP Mobil Kft. által nyújtott fizetési szolgáltatás vonatkozásában.

A Bwnet mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár, Bwnet a téves adatközlésért felelősséget nem vállal.

Ha a Vendég a regisztrációját törölni kívánja, erre irányuló kérésével a Bwnet-hez fordulhat a fenti elérhetőségein. Bwnet a kérelem beérkezésétől számított 72 órán belül törli a regisztrációt. 

A regisztráció törlése nem érinti az ezt megelőzően történt időpont foglalásokat, azokra az időpont lefoglalásakori feltételeket és rendelkezéseket kell alkalmazni. A regisztráció törlése esetén a lefoglalt időpont esetleges lemondására a szolgáltatónál lesz lehetősége a Vendégnek, a Bwnet Rendszerben nem.

2. Bwnet kötelezettségei

A BWNet nem vállal semmilyen felelősséget olyan (például számítástechnikai vírus okozta) károkért, amelyek a Vendég számítástechnikai eszközeiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött elektronikus levelek megnyitása során keletkezett. A BWNet szintén nem vállal felelősséget a Rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a BWNet felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, FF-ellenes használatából ered, illetve a Vendég a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. A BWNet szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

A BWNet a Vendég magatartásáért harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

Jelen FF teljesítése során BWNet-nek nem kötelezettsége a Vendég hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás, illetve nem vállal felelősséget a helytelenül felvitt adatokért, különösen a telefonszámokért, e-mail címekért, továbbá nem vállal felelősséget az egyes e-mail szolgáltatók tevékenységéért.

BWNet jogosult a szolgáltatás teljes vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Vendég a Rendszer használatával harmadik fél érdekeit, a hatályos jogszabályokat vagy jelen FF-et sérti.

A teljesítés során BWNet alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. BWNet a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni. BWNet gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a BWNet által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően jár el. 

Bwnet nem vállal felelősséget a SimplePay rendszer működéséért, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen igényért. A SimplePay szolgáltatás tekintetében az OTP Mobil Kft. felhasználási feltételei alkalmazandók. Az OTP Mobil Kft. nem tekintendő a Bwnet alvállalkozójának.A fentieket a Vendég kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a BWNet jogosult a szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezni.

3. A Vendég kötelezettségei

Vendég tudomásul veszi, hogy

  • tilos a BWNet weboldalán jogszabályba vagy jó erkölcsbe, illetve közízlésbe ütköző vagy a szerzői jogokat sértő tartalom elhelyezése, közzététele,
  • tilos a BWNet weboldal és a Szolgáltatás használatával kéretlen, reklámcélú e-mailek küldése, valamint más felhasználók zaklatása.

A Rendszer helytelen használatából eredő károkért a Vendég felelősséggel tartozik.

4. A Rendszer használatának technikai feltételei

A Rendszer web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Rendszerbe a https://www.bwnet.hu lapon keresztül lehet bejelentkezni.

Bejelentkezés feltétele a szélessávú internetkapcsolat és a Firefox, Google Chrome, Safari internet böngészők valamely aktuális verziója (a gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak), továbbá szükséges az ezen internet böngészők futtatására alkalmas számítógép, felhasználó név és jelszó ismerete.

Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a BWNet Rendszerbe bejelentkezni. A Rendszerbe egy felhasználónévvel csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön hozzáférési jogosultság használata szükséges.

A Rendszer felhasználóinak jogosultságainak kezelését a BWNet végzi.

Felhasználó felelőssége saját felhasználói nevének és jelszavának biztonságos tárolása. A nem megfelelő felhasználónév-jelszó tárolásból eredő károkért a BWNet semmilyen felelősséget nem vállal.

A Vendég köteles a Rendszer általa észlelt hibáit haladéktalanul bejelenteni a Bwnet elérhetőségei egyikén.

5. A hozzáférés megszűnése

BWNet azonnali hatállyal megszüntetheti a Vendég hozzáférését és/vagy fiókját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

  • ha a Vendég a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
  • ha a Vendég olyan magatartást tanúsít, amely a BWNet jogos érdekeit, jóhírnevét sérti;
  • ha a Vendég által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak;
  • ha a Vendég a BWNet-et egyéb módon megtéveszti
  • ha a Vendég a Rendszert nem a jelen FF-ben rögzítettek szerint használja
  • ha a Vendég a Szolgáltatókat igazoltan, több alkalommal megtéveszti.

6.      Panaszkezelés

Panasszal, vagy bármilyen igénnyel kapcsolatban a Bwnet áll az Ügyfél rendelkezésére munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között az alábbi elérhetőségeken: email: info@bwnet.hu, tel.: +36 70 3257037.

A Bwnet kizárólag a Weboldal használatával kapcsolatos panaszokat tudja kivizsgálni. Az időpont foglalás alapján igénybe vett szolgáltatást és az előlegfizetési tranzakció szolgáltatást nem a Bwnet nyújta, ezért azzal kapcsolatos panaszával az adott szolgáltatóhoz vagy az OTP Mobil Kft-hez kell fordulni.

A Vendég a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be panaszát vagy igényét, melyet a Bwnet a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

7.       Vegyes rendelkezések 

A felek egymáshoz intézett közlései postai küldemény esetén annak átvételének napján, email küldemény esetén a visszaigazolás napján minősülnek kézbesítettnek. Ha a postai küldemény átvételét a címzett megtagadja, vagy az „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy hasonló jelzéssel érkezik vissza, akkor a küldemény a feladást követő 5. napon kézbesítettnek minősül. Ha az email küldeményre visszaigazolást nem küld a címzett, akkor az az elküldést követő 5. napon kézbesítettnek minősül.

A Weboldalon a Bwnet által megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Bwnet. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. 

A Bwnet kizárja a felelősségét a Weboldal használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Weboldal használata során felmerülő bármely kárért. A Weboldal használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. 

A Bwnet fenntartja magának a jogot, hogy a jelen FF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. 

Jelen FF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A FF letölthető innen.

Budapest, 2020. 04.02.